Algemene voorwaarden zakelijke klanten B2B

ALGEMENE VOORWAARDEN WIJNHANDEL HERMAN B.V. | HERMANWINES – B2B / ZAKELIJKE KLANTEN (O.A. HORECA EN WIJNHANDEL).

****

English below

****

Algemene voorwaarden voor particuliere klanten, consumenten en webshop via deze LINK.

General terms and conditions for private clients & webshop-orders through this LINK.

****

 

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities;

Artikel 2: Toepasselijkheid;

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

Artikel 4: Prijzen;

Artikel 5: Betaling;

Artikel 6: Levering en risico overgang;

Artikel 7: Overmacht of onvoorziene omstandigheden;

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring;

Artikel 9: Klachtplicht en verval van recht;

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud;

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen.

Artikel 1 – Definities

Afnemer:                                 elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Wijnhandel Herman B.V. in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Wijnhandel Herman B.V. gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortig overeenkomst. Wijnhandel Herman B.V. levert in opdracht en voor rekening van de Afnemer goederen en/of diensten. 

Wijnhandel Herman B.V.           de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wijnhandel Herman B.V., gevestigd te (4571 RW) Axel, Drieschouwen Zuid 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 21004224, en van haar gelieerde ondernemingen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Wijnhandel Herman B.V. en de Afnemer.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als Wijnhandel Herman B.V. daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd en zulks met Wijnhandel Herman B.V. schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige overeenkomst is afgeweken, kan de Afnemer daar geen rechten aan ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.
 3. Als een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet geldig zijn, laat dat de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden onverlet. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 4. Bij discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden enerzijds en de offerte, dan wel de overeenkomst anderzijds, prevaleert de tekst van de offerte, dan wel de overeenkomst. Als die discrepantie of strijdigheid er niet is, vullen deze algemene voorwaarden de overeenkomst aan en maken daar onlosmakelijk onderdeel van uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes, aanbiedingen en prijsopgaves van Wijnhandel Herman B.V. zijn vrijblijvend. Een aanbieding van Wijnhandel Herman B.V. komt te vervallen wanneer de aangeboden goederen zijn verkocht, dan wel een nieuwe prijslijst beschikbaar is. In geval van een vaste prijslijst is de aanbieding van kracht gedurende de periode zoals Wijnhandel Herman B.V. op de prijslijst vermeldt, bij gebreke van een termijn van geldigheid vervalt de vaste prijslijst na verloop van één maand.
 2. Als een Afnemer een order plaatst bij Wijnhandel Herman B.V. geldt dit als een aanbod. Dit aanbod is door Wijnhandel Herman B.V. aanvaard, zodra het door Wijnhandel Herman B.V. schriftelijk is bevestigd met een pro forma factuur, dan wel Wijnhandel Herman B.V. op andere voor de Afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra Wijnhandel Herman B.V. het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de Afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen vijf dagen na ontvangst van een order door Wijnhandel Herman B.V. schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.
 4. Productgegevens zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur, alsmede in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. die door Wijnhandel Herman B.V. bij de aanbieding met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.
 5. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens Wijnhandel Herman B.V., binden Wijnhandel Herman B.V. alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Wijnhandel Herman B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Wijnhandel Herman B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.
 7. Indien met twee of meerdere Afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
 8. De Afnemer machtigt Wijnhandel Herman B.V. om de opdracht door een door Wijnhandel Herman B.V. aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De Afnemer gaat akkoord met overdracht door Wijnhandel Herman B.V. aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Wijnhandel Herman B.V. met de Afnemer gesloten overeenkomst(en).

Artikel 4 – Prijzen

 1. De prijzen zijn in euro-valuta, exclusief omzetbelasting en exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen. De kosten voor transport zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Afnemer.
 2. De prijzen en aanbiedingen van Wijnhandel Herman B.V. zijn vrijblijvend. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van de aanbieding en het tijdstip van de levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Wijnhandel Herman B.V. niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Wijnhandel Herman B.V. het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding.
 3. Ingeval van een prijsverhoging neemt Wijnhandel Herman B.V. contact op met de Afnemer. De Afnemer heeft het recht om, indien een bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van Wijnhandel Herman B.V. worden teruggehaald. De Afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.

Artikel 5 – Betaling

 1. Wijnhandel Herman B.V. is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. In geval van een eerste levering aan de Afnemer zal Wijnhandel Herman B.V. betaling op voorhand verlangen. Indien geen vooruitbetaling is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum voor horecabedrijven en een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum voor groothandels. Voor leveringen buiten Nederland en België dient betaling altijd vooraf te geschieden. Als een order in gedeelten worden uitgevoerd, is Wijnhandel Herman B.V. gerechtigd per deellevering te factureren.
 2. Wijnhandel Herman B.V. is gerechtigd met onmiddellijke ingang de lopende overeenkomsten te ontbinden, dan wel op te schorten, als de Afnemer een openstaande factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet en niet binnen acht (8) dagen bereid is Wijnhandel Herman B.V. een passende zekerheid aan te bieden voor hetgeen de Afnemer nog verschuldigd is en zal worden aan Wijnhandel Herman B.V.
 3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer direct rente aan Wijnhandel Herman B.V. verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand. Daarnaast is Wijnhandel Herman B.V. gerechtigd (buiten)gerechtelijke incassomaatregelen te treffen. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de Afnemer. Deze kosten worden gefixeerd op 15% over de eerste € 5.000,-, 10% over het meerdere tot € 25.000,- en 5% over het meerdere tot € 60.000,- en zal minimaal € 1.000,- bedragen.
 4. Het door de Afnemer verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:
 • het faillissement van de Afnemer of een aanvraag daartoe;
 • een verzoek van Afnemer tot surséance van betaling;
 • ondercuratelestelling van de afnemer;
 • overlijden van (de bestuurder van) de Afnemer;
 • beslag onder de Afnemer;
 • (een besluit tot) liquidatie dan wel vervreemding van Afnemers ondernemingen;
 • de Afnemer voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.
 1. Eventuele tegenvorderingen van de Afnemer op Wijnhandel Herman B.V. of enige met de Afnemer verbonden onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van Wijnhandel Herman B.V. worden verrekend.
 2. Indien de Afnemer zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van Wijnhandel Herman B.V. op Afnemer, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 6 – Levering en risico overgang

 1. Levering geschiedt:
 • binnen de Europese Unie EX Works (EXW) conform Incoterms 2020;
 • buiten de Europese Unie geschiedt Free Carrier (FCA) conform Incoterms 2020.
 1. Indien niet Ex Works of Free Carrier wordt geleverd en geen bepaalde wijze van verzending is overeengekomen, bepaalt Wijnhandel Herman B.V. de wijze van verzending. De levering wordt in ieder geval geacht te hebben plaatsgevonden:
  • bij verzending door tussenkomst van een beroepsgoederenvervoerder: door de overdracht van de goederen aan de vervoerder;
  • bij verzending door Wijnhandel Herman B.V.: door aflevering of aanbieding daartoe aan het magazijn van de Afnemer dan wel aan het door de Afnemer vooraf schriftelijk opgegeven ontvangstadres.
 2. De transportkosten komen voor rekening van de Afnemer. In alle gevallen is het risico van transport voor de Afnemer, ook indien het transport van, door of voor rekening van Wijnhandel Herman B.V. plaatsvindt. Met inachtneming van het vorenstaande verzorgt Wijnhandel Herman B.V. de assurantie van het transport tot het bedrag van de verkoopprijs van de goederen. De goederen worden verzekerd tegen het normale transportrisico, dus niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. Beschadiging of vermissing moet door de Afnemer binnen 24 uur na levering aan de vervoerder en aan Wijnhandel Herman B.V. worden opgegeven en onverwijld schriftelijk worden gemeld.
 3. Bij terbeschikkingstelling van de verkochte goederen aan het adres van Wijnhandel Herman B.V. dient de Afnemer, indien hij niet onmiddellijk de goederen meeneemt, binnen 5 dagen na dagtekening van het bericht van Wijnhandel Herman B.V. aan de Afnemer dat de goederen te zijner beschikking staat, de goederen af te halen. Als de Afnemer verzuimt de goederen binnen de voormelde termijn af te halen, is Wijnhandel Herman B.V. gerechtigd 1% van de goederenwaarde per week (met een maximum van € 50,- per week) als staangeld in rekening te brengen bij de Afnemer.
 4. Bij levering van de goederen op het adres van de Afnemer, zullen de opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van Wijnhandel Herman B.V. zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de Afnemer geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Wijnhandel Herman B.V. ten dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de Afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Wijnhandel Herman B.V. onbetaald heeft gelaten.

Artikel 7 – Overmacht of onvoorziene omstandigheden

 1. Wijnhandel Herman B.V. mag de levering van de goederen uitstellen als er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden die het onmogelijk maken om zonder bijkomende inspanningen lopende orders tijdig uit te voeren. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden is Wijnhandel Herman B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder vergoeding van schade. Bij een tijdelijke opschorting blijft Wijnhandel Herman B.V. na tijdsverloop gerechtigd de overeenkomst alsnog geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. De situaties zoals bedoeld in lid 1 betreffen onder andere, maar niet uitsluitend: extreme weersomstandigheden, oorlog, oproep, stakingen, personeelsgeschillen, pandemie, onvoorzienbare beschikbaarheid, onvoorziene bedrijfsstoornissen, onvoorziene prijsstijgingen, brand, explosie, overstroming, sabotage, bemoeilijking van importeren of exporteren door overheden of derden, nakoming van de wet- en regelgeving of enig andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van Wijnhandel Herman B.V.
 3. Als de Afnemer wegens een overmachtssituatie redelijkerwijs geen levering meer van de goederen van Wijnhandel Herman B.V. mag verlangen, dan is de Afnemer gerechtigd de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst. Wijnhandel Herman B.V. vergoedt bij ontbinding wegens overmacht geen schade van de Afnemer.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Bij tekortkomingen is Wijnhandel Herman B.V. behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor de Afnemer en/of derden mocht ontstaan. Geringe en in de handel toelaatbaar geachte of redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen leveren geen tekortkoming op. Ten aanzien van levering van oude wijnen heeft Wijnhandel Herman B.V. slechts een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Wijnhandel Herman B.V. is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 3. Als Wijnhandel Herman B.V. om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is Wijnhandel Herman B.V. hooguit verplicht de goederen opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen tot maximaal 10% (exclusief btw) van de opdrachtsom. Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 10% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die levering.
 4. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Wijnhandel Herman B.V. voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens Wijnhandel Herman B.V. aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
 5. Wijnhandel Herman B.V. is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ingeval Wijnhandel Herman B.V. zelf het laden en/of lossen verzorgt met een heftruck toebehorend aan de Afnemer.
 6. De Afnemer zal Wijnhandel Herman B.V. volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Wijnhandel Herman B.V. zou kunnen rusten met betrekking tot de geleverde goederen of verrichte diensten.

Artikel 9 – Klachtplicht en verval van recht

 1. Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen drie (3) dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk of per e-mail worden gemeld, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkoming, die redelijkerwijs bij nauwkeurige keuring ontdekt had kunnen worden. Indien de Afnemer niet tijdig klaagt, wordt geacht het geleverde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
 2. Eventuele (rechts-)vorderingen dienen voorts op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na levering van de overeengekomen diensten en/of zaken in rechte aanhangig te zijn gemaakt.
 3. De Afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de Afnemer direct te worden gemeld. Indien de Afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de Afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.
 4. Bij aflevering van de producten op het adres van de Afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de Afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op andere directe wijze schriftelijk aan Wijnhandel Herman B.V. kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de Afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 5. Ieder vorderingsrecht van de Afnemer op Wijnhandel Herman B.V. betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Wijnhandel Herman B.V. geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde termijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de Afnemer Wijnhandel Herman B.V. onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De goederen waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Wijnhandel Herman B.V. beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de Afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Wijnhandel Herman B.V. daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 6. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Wijnhandel Herman B.V. zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Wijnhandel Herman B.V. een vervangend product leveren dan wel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De Afnemer zal terzake dit soort situaties van Wijnhandel Herman B.V. nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Wijnhandel Herman B.V. blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.
 7. Klachten en reclames geven de Afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Wijnhandel Herman B.V. wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door Wijnhandel Herman B.V. verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Wijnhandel Herman B.V. correct weer te geven en door de Afnemer te zijn goedgekeurd.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Wijnhandel Herman B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Afnemer afgeleverde goederen totdat de koopprijs, ook voor toekomstige goederen, is voldaan. Voorts geldt het eigendomsvoorbehoud voor vorderingen die Wijnhandel Herman B.V. op de Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Afnemer in een of meer van zijn of haar overige verplichtingen jegens Wijnhandel Herman B.V.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde goederen niet op de Afnemer is overgegaan, mag de Afnemer de goederen niet gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afgeleverde goederen die door betaling in eigendom van de Afnemer zijn overgegaan en andere goederen die zich in handen Wijnhandel Herman B.V. bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die Wijnhandel Herman B.V. uit welke hoofde dan ook nog tegen de Afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos pandrecht).
 3. De Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van Wijnhandel Herman B.V. bewaren. De Afnemer zal de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen alle gebruikelijke risico’s verzekeren. De Afnemer machtigt Wijnhandel Herman B.V. om namens de Afnemer al haar aansprakelijk op de verzekeraar(s) uit hoofde van de genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid.
 4. Indien de Afnemer met de nakoming van zijn of haar betalingsverplichting jegens Wijnhandel Herman B.V. tekortschiet of Wijnhandel Herman B.V. goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer in de (betalings)verplichtingen zal tekortschieten, mag Wijnhandel Herman B.V. de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal de Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopprijs) van de goederen, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gemaakte kosten.
 5. De Afnemer is verplicht goederen vanaf het moment van de levering en voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op verzoek aan Wijnhandel Herman B.V. te verstrekken. Alle aanspraken van de Afnemer op de genoemde verzekeringen, zullen zodra Wijnhandel Herman B.V. dit wenst worden gesubrogeerd ten aanzien van de goederen waar het eigendomsvoorbehoud op rust.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. De algemene voorwaarden en overeenkomsten zijn onderworpen aan Nederlands recht. Toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de algemene voorwaarden of overeenkomsten worden uitsluitend (in eerste aanleg) voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Wijnhandel Herman B.V. dient te maken ter handhaving en naleving van de algemene voorwaarden en overeenkomsten komen voor rekening van de Afnemer.

**** 

 

ENGLISH: GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF DELIVERY - B2B BUSINESS TO BUSINESS

Table of Contents

Article 1: Definitions;

Article 2: Applicability;

Article 3: Offers and Conclusion of Contract

Article 4: Prices;

Article 5: Payment;

Article 6: Delivery and Transfer of Risk;

Article 7: Force Majeure or Unforeseen Circumstances;

Article 8: Liability and Indemnification;

Article 9: Obligation to Lodge Complaints and Lapse of Rights;

Article 10: Retention of Title;

Article 11: Applicable Law and Disputes.

Article 1 – Definitions

Customer:                                every natural or legal person who is in a contractual relationship with Wijnhandel Herman B.V. as a result of a purchase contract concluded and/or to be concluded with Wijnhandel Herman B.V. or another type of contract. Wijnhandel Herman B.V. delivers products and/or services on behalf and at the expense of the Customer. 

Wijnhandel Herman B.V.           the private limited liability company Wijnhandel Herman B.V., with registered office in (4571 RW) Axel at Drieschouwen Zuid 16, registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 21004224, and its affiliated companies. 

Article 2 – Applicability

 1. These General Terms and Conditions are applicable to every offer and every contract concluded between Wijnhandel Herman B.V. and the Customer.
 2. Deviations from these General Terms and Conditions are only possible if Wijnhandel Herman B.V. has explicitly agreed to this in writing. If the present contract has been explicitly or tacitly deviated from one or more times, the Customer cannot derive any rights from it with regard to subsequent contracts.
 3. If one or more provisions of these General Terms and Conditions are invalid, this will not affect the validity of the rest of these General Terms and Conditions. If any provision of these General Terms and Conditions is invalid or is nullified, the remaining provisions will remain in force and the Parties will enter into consultation with a view to agreeing on a new provision (or provisions) to replace the invalid or nullified provision(s), whilst observing, as far as possible, the purpose and purport of the invalid or nullified provision(s).
 4. In the event of a discrepancy or conflict between these General Terms and Conditions and the offer or the contract, the text of the offer or the contract will prevail. If there is no such discrepancy or conflict, these General Terms and Conditions will supplement the contract and form an integral part of it.

Article 3 – Offers and Conclusion of Contract

 1. Quotations, offers and price lists of Wijnhandel Herman B.V. are without obligation. An offer by Wijnhandel Herman B.V. expires when the products offered are sold or a new price list is available. In the case of a fixed price list, the offer is valid during the period specified on the price list by Wijnhandel Herman B.V.. In the absence of a term of validity, the fixed price list expires after a period of one month.
 2. If a Customer places an order with Wijnhandel Herman B.V. this is regarded as an offer. This offer is accepted by Wijnhandel Herman B.V. as soon as it is confirmed in writing by Wijnhandel Herman B.V. with a pro forma invoice, or if Wijnhandel Herman B.V. has started the actual execution of the offer in a manner recognisable to the Customer.
 3. The contract is concluded as soon as Wijnhandel Herman B.V. has accepted the offer, which acceptance binds the Customer. Acceptance can be explicit or tacit. Tacit acceptance is deemed to have taken place if Wijnhandel Herman B.V. has not informed the Customer in writing within five days of receiving an order that the order has not been accepted.
 4. Product information such as properties, quality, colour, as well as in printed matter, drawings, images, etc. are provided by Wijnhandel Herman B.V. with the greatest care during the offer, but can never be considered binding.
 5. Agreements and/or promises made and/or acknowledged by employees of or on behalf of Wijnhandel Herman B.V., are only binding for Wijnhandel Herman B.V. if these agreements and/or promises have been explicitly confirmed in writing by authorised directors of Wijnhandel Herman B.V.
 6. Wijnhandel Herman B.V. reserves the right to refuse orders without giving reasons. Such a refusal can never give rise to any right to compensation.
 7. If two or more Customers are contracted together, they are each jointly and severally liable for the full fulfilment of the contract they have entered into.
 8. The Customer authorises Wijnhandel Herman B.V. to have the order executed by a third party to be appointed by Wijnhandel Herman B.V., at a time to be determined in further consultation. The Customer agrees that Wijnhandel Herman B.V. will transfer to third party/parties all rights and obligations, resulting from the contract(s) Wijnhandel Herman B.V. has entered into with the Customer.

Article 4 – Prices

 1. The prices are stated in Euros, exclusive of turnover tax and exclusive of costs of packaging and/or wrapping. The costs of transport are not included in the price and will be at the expense of the Customer.
 2. The prices and offers of Wijnhandel Herman B.V. are without obligation. All agreed prices are binding, unless one of the factors determining the cost of the product changes in the period between the time of the offer and the time of delivery and Wijnhandel Herman B.V. has little or no influence on the price increases resulting from this. In such cases, Wijnhandel Herman B.V. is entitled to adjust the agreed price accordingly, regardless of whether or not the cost price increase was foreseeable at the time of the offer.
 3. In case of a price increase, Wijnhandel Herman B.V. will contact the Customer. The Customer is entitled, if the aforementioned price increase amounts to 10% or more, to cancel the relevant contract without any costs being incurred but without any right to compensation. If the products have already been delivered, they will be retrieved at the expense of Wijnhandel Herman B.V. as soon as possible after the cancellation. Until the time that the products are retrieved, the Customer remains fully liable for any loss of quality, damage, theft and the like.

Article 5 – Payment

 1. Wijnhandel Herman B.V. is entitled to request payment in advance. In the event of a first delivery to the Customer, Wijnhandel Herman B.V. will require payment in advance. If no advance payment was agreed, a payment term of 30 days after the invoice date applies to the catering industry and a payment term of 8 days after the invoice date applies to wholesalers. For deliveries outside the Netherlands and Belgium, payment must always be made in advance. If an order is executed in parts, Wijnhandel Herman B.V. is entitled to invoice each partial delivery.
 2. Wijnhandel Herman B.V. is entitled to dissolve or suspend pending contracts with immediate effect if the Customer does not pay an outstanding invoice within the payment term and is not prepared to offer Wijnhandel Herman B.V. adequate security within eight (8) days for what the Customer still owes and will owe Wijnhandel Herman B.V.
 3. If payment has not taken place within the agreed payment term, the Customer owes Wijnhandel Herman B.V. immediate interest. The interest amounts to 12% per year, but is equal to the legal interest if this is higher. In calculating the interest, part of a month is seen as a full month. In addition, Wijnhandel Herman B.V. is entitled to take (extra) judicial collection measures. The costs associated with this will be at the expense of the Customer. These costs are fixed at 15% of the first EUR 5,000, 10% of the remainder up to EUR 25,000 and 5% of the remainder up to EUR 60,000 and will amount to a minimum of EUR 1,000.
 4. The amount owed by the Customer will be immediately due and payable without notice of default if one or more of the following events occurs:
 • the bankruptcy of the Customer or a request for that;
 • a request by the Customer for a suspension of payments;
 • the Customer being placed under guardianship;
 • death of (the director of) the Customer;
 • a prejudgment attachment against the Customer;
 • (a decision to) liquidate or dispose of the Customer's companies;
 • the Customer does not fulfil, does not fulfil properly or does not fulfil on time any of the obligations under the contract.
 1. Possible counterclaims of the Customer against Wijnhandel Herman B.V. or any company affiliated with the Customer, for whatever reason, may not be offset against claims of Wijnhandel Herman B.V.
 2. If the Customer does not comply with any provisions of these General Terms and Conditions, all claims of Wijnhandel Herman B.V. on the Customer, for whatever reason, will become immediately due and payable without a formal notice of default being required.

Article 6 – Delivery and transfer of risk

 1. Delivery is made:
 • EX Works (EXW) within the European Union in accordance with Incoterms 2020;
 • Free Carrier (FCA) outside the European Union in accordance with Incoterms 2020.
 1. If delivery is not made Ex Works or Free Carrier and no specific mode of shipment is agreed upon, Wijnhandel Herman B.V. will determine the mode of shipment. In any case, the delivery is deemed to have taken place:
  • in the event of shipment through the intermediary of a commercial freight carrier: by the transfer of the products to the carrier;
  • in case of shipment by Wijnhandel Herman B.V.: by delivery or offer for delivery to the warehouse of the Customer or to the receipt address indicated in writing by the Customer in advance.
 2. The transport costs are at the expense of the Customer. In all cases, the risk of transport is for the Customer, even if such transport occurs from, by or at the expense of Wijnhandel Herman B.V. In observance of the above, Wijnhandel Herman B.V. provides the insurance for the transport up to the amount of the sales price of the products. The products are insured against the normal transport risk, therefore not against the risk of acts of war or other extraordinary risks. Damage or loss must be reported by the Customer to the carrier and to Wijnhandel Herman B.V. within 24 hours after delivery and reported in writing without delay.
 3. When the sold products are made available at Wijnhandel Herman B.V.'s address, the Customer must, if they do not collect the products immediately, within 5 days after the date of Wijnhandel Herman B.V.'s notification to the Customer that the products are at their disposal, collect the products. If the Customer fails collect the products within the aforementioned period, Wijnhandel Herman B.V. is entitled to charge the Customer 1% of the value of the products per week (with a maximum of EUR 50 per week) as demurrage charges.
 4. When the products are delivered to the address of the Customer, the stated delivery times will never be regarded as final deadlines unless expressly agreed otherwise in writing. The stated delivery terms begin at the moment that the contract is concluded and all the information necessary for the execution of the order is in the possession of Wijnhandel Herman B.V. Delay in delivery will not be a reason for the Customer to dissolve the contract unless Wijnhandel Herman B.V. has exceeded the limits of reasonableness in this matter. Delivery times can be extended and/or orders given can be suspended for the time during which the Customer has not paid any amount owed to Wijnhandel Herman B.V.

Article 7 – Force Majeure or Unforeseen Circumstances

 1. Wijnhandel Herman B.V. is entitled to postpone the delivery of the products if there is force majeure or unforeseen circumstances that make it impossible to execute current orders on time without additional effort. In the event of force majeure or unforeseen circumstances, Wijnhandel Herman B.V. is entitled to dissolve the contract fully or partially without judicial intervention and without compensation for damages. In the case of a temporary suspension, Wijnhandel Herman B.V. remains entitled to dissolve the contract partially or completely after the lapse of time.
 2. The situations as referred to in paragraph 1 concern among other things, but not exclusively: extreme weather conditions, war, riots, strikes, staff disputes, pandemics, unforeseen availability, unforeseen operational disturbances, unforeseen price increases, fire, explosion, flooding, sabotage, obstruction of import or export by the authorities or third parties, compliance with legislation and regulations or any other event outside the reasonable control of Wijnhandel Herman B.V.
 3. If the Customer cannot reasonably expect delivery of the products of Wijnhandel Herman B.V. due to a force majeure situation, the Customer is entitled to dissolve the contract (in writing) without legal intervention. Wijnhandel Herman B.V. will not compensate any damage to the Customer in the event of dissolution due to force majeure.

Article 8 - Liability and Indemnity

 1. With regard to shortcomings, Wijnhandel Herman B.V. is not liable, except for intent or gross negligence, for consequential damage, trading loss, damage to property, personal injury or any other damage whatsoever, which may be incurred, directly or indirectly, by the Customer and/or third parties. Minor deviations which are considered permissible in trade, or which cannot reasonably be avoided do not constitute a shortcoming. With regard to the delivery of old wines, Wijnhandel Herman B.V. only has an obligation of effort, not an obligation of result.
 2. Every liability of Wijnhandel Herman B.V. is limited to the damage that was foreseeable as a possible consequence of the action requiring compensation with, as a maximum, the amount paid out in the case in question on account of the liability insurance taken out, increased by the amount of the deductible which, according to the policy conditions, is not at the expense of the insurer.
 3. If, for whatever reason, Wijnhandel Herman B.V. is not entitled to the restriction of paragraph 2 of this article, Wijnhandel Herman B.V. is at most obliged to redeliver the products or, if delivery is no longer reasonably possible, to apply a reasonable price reduction to a maximum of 10% (excluding VAT) of the order sum. If the contract consists of parts or partial deliveries, the obligation to pay compensation is limited to a maximum of 10% (excluding VAT) of the order sum of that part or delivery.
 4. Without prejudice to what is stated elsewhere in these General Terms and Conditions, Wijnhandel Herman B.V. is never liable for products and/or services obtained from third parties beyond the extent to which these third parties are liable towards Wijnhandel Herman B.V. and offer recourse.
 5. Wijnhandel Herman B.V. is not liable for damage in any form whatsoever in the event that Wijnhandel Herman B.V. takes care of the loading and/or unloading itself with a forklift truck belonging to the Customer.
 6. The Customer will fully indemnify Wijnhandel Herman B.V. for any form of liability towards third parties that might be imposed on Wijnhandel Herman B.V. with regard to the products delivered or services rendered.

Article 9 – Duty to Lodge Complaints and Lapse of Rights

 1. Any complaints must be reported in writing or by e-mail immediately, and no later than three (3) days after the actual delivery, under penalty of forfeiting the right to invoke shortcomings which could reasonably have been discovered upon close inspection. If the Customer does not complain in time, they will be deemed to have irrevocably and unconditionally accepted the products delivered.
 2. Possible (legal) claims must furthermore be brought before a Court no later than one year after delivery of the agreed services and/or products on penalty of forfeiture.
 3. Upon receipt of the products, the Customer must check whether the delivery corresponds to the order made. Visible damage or defects that can immediately be observed at the time of delivery (including shortages) must be reported by the Customer right away. If the Customer opens, breaks or damages packaging or products before they have been paid for, the Customer is obliged to take delivery and pay for the products concerned.
 4. Upon delivery of the products at the Customer's address, visible damage, defects or shortages must be made known by the Customer to Wijnhandel Herman B.V. in writing on the waybill or the delivery document, or in any other direct way, in default of which full proof will be given that the Customer has received the products upon delivery in a sound and undamaged condition.
 5. Any right of claim by the Customer against Wijnhandel Herman B.V. with regard to errors in the delivery or defects in or to products delivered by Wijnhandel Herman B.V. lapses irrevocably as soon as the periods specified above have lapsed, as well as in those situations in which the Customer offers Wijnhandel Herman B.V. insufficient cooperation with regard to an investigation into the merits of the complaints. The products that are the subject of complaints must remain available for possible inspection by Wijnhandel Herman B.V. in the condition they were in at the time the defects were observed. The right to lodge a complaint expires after the Customer has taken the delivered products into use, processed or reprocessed them, or has had them taken into use, or has them processed or reprocessed, or has sold them to third parties, unless Wijnhandel Herman B.V. has given explicit permission to do so.
 6. If a complaint turns out to be well-founded and the aforementioned procedures concerning the lodging of complaints have also been complied with, Wijnhandel Herman B.V. will deliver a replacement product as soon as possible, this at the discretion of Wijnhandel Herman B.V. or, if the purchase price for the product in question has already been invoiced, credit the amount corresponding to the complaint. The Customer will never be able to claim any compensation from Wijnhandel Herman B.V. in such situations; the liability of Wijnhandel Herman B.V. remains limited to the value of the products delivered for which the complaint was lodged.
 7. Complaints and claims do not give the Customer the right to suspend payment of the invoice in question, and compensation is explicitly excluded by Wijnhandel Herman B.V. The claim period on the invoices sent by Wijnhandel Herman B.V. is at most 5 days after the day of receipt. If no complaint is lodged within this period, the invoice is deemed to correctly reflect the underlying transaction(s) with Wijnhandel Herman B.V. and to have been approved by the Customer.

Article 10 - Retention of Title

 1. Wijnhandel Herman B.V. reserves the ownership of all the products it delivered to the Customer until the purchase price has been paid, including for future products. Furthermore, the retention of title applies to claims which Wijnhandel Herman B.V. might obtain against the Customer due to the Customer's failure to fulfil one or more of their other obligations towards Wijnhandel Herman B.V.
 2. As long as the ownership of the delivered products has not transferred to the Customer, the Customer is not permitted to use, consume, sell, pledge or grant a third party any other right to the products. Delivered products that have become the property of the Customer through payment and other products that are in Wijnhandel Herman B.V.'s possession still serve as collateral for those claims, which Wijnhandel Herman B.V. may still have against the Customer for whatever reason (reserved non-possessory pledge).
 3. The Customer will carefully preserve and keep the products delivered under retention of title as the recognisable property of Wijnhandel Herman B.V. The Customer will insure the products against all usual risks for the duration of the retention of title. The Customer authorises Wijnhandel Herman B.V. to (silently) pledge on behalf of the Customer all its liabilities to the insurer(s) by virtue of the said insurance within the meaning of Section 3:239 of the Dutch Civil Code as additional security.
 4. If the Customer fails to fulfil their payment obligations towards Wijnhandel Herman B.V. or Wijnhandel Herman B.V. has good reason to fear that the Customer will fail to fulfil their (payment) obligations, Wijnhandel Herman B.V. is entitled to take back (or have taken back) the products delivered under retention of title at any time. After retrieval, the Customer will be credited for the market value (based on purchase price) of the products, which in no case can be higher than the original purchase price, minus the costs incurred on retrieval.
 5. The Customer is obliged to insure the products against fire, explosion and water damage as well as theft from the moment of the delivery and for the duration of the retention of title and to provide Wijnhandel Herman B.V. with the policies of these insurances upon request. All claims of the Customer on the aforementioned insurances will be subrogated with regard to the products on which the retention of title rests as soon as Wijnhandel Herman B.V. so wishes.

Article 11 – Applicable Law and Disputes

 1. The General Terms and Conditions and contracts are subject to Dutch law. Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Sales Convention) is excluded.
 2. Any disputes arising from or related to the General Terms and Conditions and contracts will be exclusively submitted (in the first instance) to the District Court of Zeeland-West Brabant District, location Middelburg.
 3. All judicial and extrajudicial costs incurred by Wijnhandel Herman B.V. to enforce and comply with the General Terms and Conditions and contracts are at the expense of the Customer.