Algemene voorwaarden particuliere klanten, consumenten & webshop.

ALGEMENE VOORWAARDEN WIJNHANDEL HERMAN B.V. | HERMANWINES – PARTICULIERE KLANTEN & WEBSHOP.

****

English below

****

Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten, B2B via deze LINK.

General terms and conditions Business to business clients through this LINK.

****

 

Inhoudsopgave

Artikel 1: Toepasselijkheid;

Artikel 2: Aanbiedingen;

Artikel 3: Overeenkomst;

Artikel 4:  Herroepingsrecht;

Artikel 5: Instructies bij herroeping;

Artikel 6: Uitsluiting herroepingsrecht;

Artikel 7: Verplichtingen Wijnhandel Herman B.V. bij herroeping;

Artikel 8: Prijswijzigingen;

Artikel 9: Levering;

Artikel 10: Overmacht of onvoorziene omstandigheden;

Artikel 11: Betaling;

Artikel 12: Leeftijdsgrens;

Artikel 13: Intellectueel eigendom;

Artikel 14: Klachtenregeling;

Artikel 15: Geschillenregeling.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Wijnhandel Herman B.V. en de consument, ook via de webshop www.hermanwines.com.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld langs elektronische weg op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, gaan de specifieke voorwaarden voor ten opzichte de algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdige voorwaarden kan Wijnhandel Herman B.V. zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2 - Aanbiedingen

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Hoewel de website van Wijnhandel Herman B.V. met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voor komen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kan de consument geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en/of assortiment en drukfouten voorbehouden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wijnhandel Herman B.V. niet.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wijnhandel Herman B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 2. Wijnhandel Herman B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wijnhandel Herman B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. Indien de consument binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, dan kan de consument, onder opgave van reden, de producten retourneren aan Wijnhandel Herman B.V.
 2. In geval van breuk of foutief geleverde artikelen kan de consument er voor kiezen om het bedrag van het desbetreffende artikel gecrediteerd te krijgen of het product nagestuurd te krijgen. In geval van breuk wordt het product alleen gecrediteerd of opnieuw geleverd als de breuk bij Wijnhandel Herman B.V. gemeld is uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgend op de dag waarop bezorgd is.
 3. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud inclusief het etiket van het product onbeschadigd is.
 4. Tijdens de Bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 5 – Instructies bij herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Wijnhandel Herman B.V.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan Wijnhandel Herman B.V.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Wijnhandel Herman B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Wijnhandel Herman B.V. sluit de volgende producten uit van het herroepingsrecht:
 • producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Wijnhandel Herman B.V. geen invloed heeft.

Artikel 7 - Verplichtingen van Wijnhandel Herman B.V. bij herroeping

 1. Als de consument de herroeping kenbaar maakt, stuurt Wijnhandel Herman B.V. na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Wijnhandel Herman B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending geschieden.

Artikel 8 - Prijswijzigingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Wijnhandel Herman B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Wijnhandel Herman B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Levering

 1. Wijnhandel Herman B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Wijnhandel Herman B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. Wijnhandel Herman B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Wijnhandel Herman B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 10 – Overmacht of onvoorziene omstandigheden

 1. Wijnhandel Herman B.V. mag de levering van de goederen uitstellen als er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden die het onmogelijk maken om zonder bijkomende inspanningen lopende orders tijdig uit te voeren. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden is Wijnhandel Herman B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder vergoeding van schade. Bij een tijdelijke opschorting blijft Wijnhandel Herman B.V. na tijdsverloop gerechtigd de overeenkomst alsnog geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. De situaties zoals bedoeld in lid 1 betreffen onder andere, maar niet uitsluitend: extreme weersomstandigheden, oorlog, oproep, stakingen, personeelsgeschillen, pandemie, onvoorziene beschikbaarheid, onvoorziene bedrijfsstoornissen, onvoorziene prijsstijgingen, brand, explosie, overstroming, sabotage, bemoeilijking van importeren of exporteren door overheden of derden, nakoming van de wet- en regelgeving of enig andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van Wijnhandel Herman B.V.
 3. Als de consument wegens een overmachtssituatie redelijkerwijs geen levering meer van de goederen van Wijnhandel Herman B.V. mag verlangen, dan is de consument gerechtigd de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst. Wijnhandel Herman B.V. vergoedt bij ontbinding wegens overmacht geen schade van de consument.

Artikel 11 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wijnhandel Herman B.V. te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Wijnhandel Herman B.V. is gewezen op de te late betaling en Wijnhandel Herman B.V. de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Wijnhandel Herman B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 12 – Leeftijdsgrens

 1. Wanneer de consument de website van Wijnhandel Herman B.V. bezoekt moet de Consument eerst zijn of haar leeftijd invoeren, alvorens de consument op de website wordt toegelaten.
 2. Bij levering van de bestelling zal de bezorger de consument om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgeleverd. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar.
 3. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste is voldaan, is de bezorger genoodzaakt afgifte van de producten te weigeren. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan de leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van € 10,- in rekening worden gebracht.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Wijnhandel Herman B.V. en/of bij diegene van wie Wijnhandel Herman B.V. een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder de toestemming van Wijnhandel Herman B.V. de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wijnhandel Herman B.V.
 2. Bij Wijnhandel Herman B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wijnhandel Herman B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient Wijnhandel Herman B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillenregeling

 1. Op overeenkomsten tussen Wijnhandel Herman B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en Wijnhandel Herman B.V. over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

 ****

 

ENGLISH: GENERAL TERMS AND CONDITIONS - PRIVATE CLIENTS/ WEB SHOP

Table of Contents

Article 1: Applicability;

Article 2: Offers;

Article 3: Contract;

Article 4:  Right of Withdrawal;

Article 5: Instructions on Withdrawal;

Article 6: Exclusion of the Right of Withdrawal;

Article 7: Obligations of Wijnhandel Herman B.V. in the event of Withdrawal;

Article 8: Price Changes;

Article 9: Delivery;

Article 10: Force majeure or Unforeseen Circumstances;

Article 11: Payment;

Article 12: Age Limit;

Article 13: Intellectual Property;

Article 14: Complaints Procedure;

Article 15: Dispute Resolution.

Article 1 - Applicability

 1. These General Terms and Conditions are applicable to every offer and every distance contract concluded between Wijnhandel Herman B.V. and the Consumer, including via the webshop www.hermanwines.com.
 2. Before the distance contract is concluded, the text of these General Terms and Conditions will be made available to the Consumer by electronic means in such a way that they can be easily stored by the Consumer. If this is not reasonably possible, it will be indicated where the General Terms and Conditions can be viewed electronically and that, at the Consumer's request, they will be sent electronically or otherwise free of charge.
 3. In case specific terms and conditions of product or service apply in addition to these General Terms and Conditions, the specific terms and conditions will prevail. In the event of conflicting terms and conditions, Wijnhandel Herman B.V. can always appeal to the applicable provision which is the most favourable for the seller.

Article 2 - Offers

 1. If an offer has a limited period of validity or is conditional, this will be expressly stated in the offer.
 2. Although the website of Wijnhandel Herman B.V. was designed with the greatest care, it is possible that characteristics of products (price, appearance, allergen declaration, product information, supplier information, alcohol percentage, volume) may not be displayed or depicted correctly. In that case, the characteristics displayed on the packaging of the product itself apply and the Consumer cannot claim delivery based on incorrectly displayed information. Furthermore, changes in price and/or range and printing errors are reserved. Obvious mistakes or obvious errors in the offer are not binding for Wijnhandel Herman B.V.

Article 3 - The Contract

 1. The contract is concluded at the moment the Consumer accepts the offer and fulfils the terms and conditions set. If the Consumer has accepted the offer electronically, Wijnhandel Herman B.V. will immediately confirm the receipt of the acceptance of the offer electronically. If the Consumer has accepted the offer electronically, Wijnhandel Herman B.V. will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically.
 2. Wijnhandel Herman B.V. can, within legal frameworks, inform itself of the Consumer’s ability to fulfil their payment obligations as well as of all those facts and factors which are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, based on this information, Wijnhandel Herman B.V. has good reason not to enter into the contract, it is entitled to refuse an order or request with reasons or to attach special terms and conditions to the execution.

Article 4 - Right of Withdrawal

 1. If, within 30 days after receipt of the order, the Consumer has second thoughts about certain products, the Consumer can, stating reasons, return the products to Wijnhandel Herman B.V.
 2. In the event of breakage or incorrectly delivered products, the Consumer can choose to be credited for the amount of the product in question or to have the product delivered again. In case of breakage, the product will only be credited or delivered again if the breakage is reported to Wijnhandel Herman B.V. at the latest the next working day following the day of delivery.
 3. Returns will only be accepted if the original packaging and contents including the product label are undamaged.
 4. During the cooling-off period, the Consumer will handle the product and its packaging with care. The principle here is that the Consumer may only inspect the product as they would be allowed to do in a shop.

Article 5 – Instructions on Withdrawal

 1. If the Consumer makes use of their right of withdrawal, they must report this to Wijnhandel Herman B.V. within the cooling-off period.
 2. As soon as possible, but within 14 days from the day following the notification referred to in paragraph 1, the Consumer will send back the product or hand it over to Wijnhandel Herman B.V.
 3. The Consumer will return the product with all delivered accessories, in original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by Wijnhandel Herman B.V.
 4. The risk and burden of proof of the correct and timely exercise of the right of withdrawal will lie with the Consumer.

The Consumer will bear the direct costs of returning the product.

Article 6 - Exclusion of the Right of Withdrawal

 1. Wijnhandel Herman B.V. excludes the following products from the right of withdrawal:
 • products that spoil quickly or have a limited life span;
 • sealed products which are not suitable for return due to reasons of health protection or hygiene and of which the seal has been broken after delivery;
 • products which, after delivery, are irrevocably mixed with other products due to their nature;
 • alcoholic beverages of which the price was agreed upon at the conclusion of the contract, but can only be delivered after 30 days and of which the actual value is dependent on fluctuations of the market which Wijnhandel Herman B.V. has no influence over.

Article 7 - Obligations of Wijnhandel Herman B.V. in the event of Withdrawal

 1. If the Consumer communicates the withdrawal, Wijnhandel Herman B.V. will send an acknowledgement of receipt without delay after receiving this notification.
 2. Wijnhandel Herman B.V. uses the same means of payment for the refund as the Consumer has used unless the Consumer agrees to a different method. The refund will take place within 14 days after receipt of the return shipment.

Article 8 - Price Changes

 1. During the validity period mentioned in the offer, the prices of the products and/or services offered will not be increased, except for price changes due to changes in VAT rates.
 2. Contrary to the previous paragraph, Wijnhandel Herman B.V. can offer variable prices for products or services of which the prices are linked to fluctuations in the financial market on which Wijnhandel Herman B.V. has no influence. This link to fluctuations and the fact that any prices mentioned are recommended prices are mentioned in the offer.
 3. The prices mentioned in the offer of products or services include VAT.

Article 9 - Delivery

 1. Wijnhandel Herman B.V. will observe the greatest possible care when receiving and executing orders for its products.
 2. The place of delivery is the address the Consumer has given to Wijnhandel Herman B.V.
 3. Wijnhandel Herman B.V. will execute accepted orders with efficient speed but at the latest within 30 days unless another delivery period has been agreed upon. If the delivery is delayed, or if an order cannot be executed or can only be executed partially, the Consumer will be informed about this within 30 days after the order was placed. In that case, the Consumer has the right to dissolve the contract free of charge.
 4. After dissolution in accordance with the previous paragraph, Wijnhandel Herman B.V. will refund the amount paid by the Consumer without delay.

Article 10 – Force Majeure or Unforeseen Circumstances

 1. Wijnhandel Herman B.V. is entitled to postpone the delivery of products if there is force majeure or unforeseen circumstances that make it impossible to execute current orders on time without additional effort. In the event of force majeure or unforeseen circumstances, Wijnhandel Herman B.V. is entitled to dissolve the contract fully or partially without judicial intervention and without compensation for damages. In the case of a temporary suspension, Wijnhandel Herman B.V. remains entitled to dissolve the contract partially or completely after the lapse of time.
 2. The situations as referred to in paragraph 1 include, but are not limited to: extreme weather conditions, war, riots, strikes, personnel disputes, pandemics, unforeseen availability, unforeseen operational disturbances, unforeseen price increases, fire, explosion, flooding, sabotage, import or export impediments by authorities or third parties, compliance with legislation and regulations or any other event beyond the reasonable control of Wijnhandel Herman B.V.
 3. If the Consumer cannot reasonably expect delivery of the products by Wijnhandel Herman B.V. due to a situation of force majeure, the Consumer is entitled to dissolve the contract (in writing) without legal intervention. Wijnhandel Herman B.V. will not compensate any damage to the Consumer in the event of dissolution due to force majeure.

Article 11 - Payment

 1. Unless otherwise stipulated in the contract or additional terms and conditions, the amounts owed by the Consumer should be paid within 14 days after the start of the withdrawal period, or in the absence of a withdrawal period, within 14 days of the conclusion of the contract.
 2. The Consumer has the duty to report immediately to Wijnhandel Herman B.V. any inaccuracies in payment details provided or mentioned.
 3. The Consumer will owe the legal interest on the amount owed if their payment obligation(s) are not fulfilled in time, after Wijnhandel Herman B.V. has pointed out the late payment and Wijnhandel Herman B.V. has granted the Consumer a period of 14 days to still fulfil their payment obligations, and after the non-payment within this 14-day period; Wijnhandel Herman B.V. is entitled to charge the extrajudicial collection costs it incurred. These collection costs amount to a maximum of 15% of the outstanding amounts up to EUR 2,500, 10% on the following EUR 2,500 and 5% on the following EUR 5,000 with a minimum of EUR 40.

Article 12 – Age Limit

 1. When the Consumer visits the website of Wijnhandel Herman B.V., the Consumer must first enter their age before continuing to the website.
 2. Upon delivery of the order, the delivery person will ask the Consumer for identification if there is any doubt about the age of the person to whom the order is being delivered. The age check applies in any case to 25 years.
 3. If the minimum age requirement has not been met, the delivery person will be obliged to refuse delivery of the products. If the order cannot be delivered because it could not be established that the age requirement had been met, a cancellation fee of EUR 10 will be charged.

Article 13 – Intellectual Property

 1. All intellectual property rights concerning the website, including those concerning the software, texts, images and sounds belong to Wijnhandel Herman B.V. and/or to the person from whom Wijnhandel Herman B.V. obtained a licence. This means, among other things, that it is not permitted to make public, reproduce and/or edit the information contained on the website without the permission of Wijnhandel Herman B.V., except for personal use.

Article 14 - Complaints Procedure

 1. Complaints about the execution of the contract must be submitted fully and clearly described to Wijnhandel Herman B.V. within reasonable time after the Consumer has discovered the defects.
 2. Complaints submitted to Wijnhandel Herman B.V. will be responded to within a period of 14 days starting from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, Wijnhandel Herman B.V. will respond within the 14-day period with a notice of receipt and an indication of when the Consumer can expect a more detailed response.
 3. The Consumer must give Wijnhandel Herman B.V. at least four weeks to resolve the complaint in mutual consultation. After this period, a dispute arises that is open to the dispute resolution procedure.

Article 15 - Dispute Resolution

 1. Dutch law is exclusively applicable to contracts between Wijnhandel Herman B.V. and the Consumer, subject to these General Terms and Conditions apply.
 2. Disputes between the Consumer and Wijnhandel Herman B.V. about the conclusion or execution of contracts are submitted to the District Court of Zeeland-West Brabant, location Middelburg.